انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.