انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران

انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.