انجمن علمی بیوفارماسی و فارموکینتیک ایران

انجمن علمی بیوفارماسی و فارموکینتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.