انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.