انجمن فناوری آموزشی ایران

انجمن فناوری آموزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.