انجمن علمی پرستاران قلب ایران

انجمن علمی پرستاران قلب ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.