انجمن علمی پروتئومیکس پزشکی ایران

انجمن علمی پروتئومیکس پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.