انجمن انرژی خورشیدی ایران

انجمن انرژی خورشیدی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن انرژی خورشیدی ایران