انجمن علمی پروستودونیستهای ایران

انجمن علمی پروستودونیستهای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.