انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پریودنتولوژی ایرانانجمن علمی پریودنتولوژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پریودنتولوژی ایران