انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.



ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پریودنتولوژی ایران