انجمن علمی پزشکان قانونی ایران

انجمن علمی پزشکان قانونی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکان قانونی ایران