انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران