انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انجمن علمی پزشکان کودکان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۳۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پزشکان کودکان ایران