انجمن علمی پزشکی خواب ایران

انجمن علمی پزشکی خواب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی خواب ایران