انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی لیزری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پزشکی لیزری ایران