انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران