انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران

انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران