انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.