انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

انجمن علمی پیوند اعضاء ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.