انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.