انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.