انجمن علمی جراحان اطفال ایران

انجمن علمی جراحان اطفال ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان اطفال ایران