انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.