انجمن علمی جراحان مفصل ران

انجمن علمی جراحان مفصل ران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.