انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران مسئولیت برگزاری ۸ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران