انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.