انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران