انجمن علمی چشم پزشکی ایران

انجمن علمی چشم پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۲۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران