انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران