انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران

انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران