انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

انجمن علمی داروسازی بالینی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی داروسازی بالینی ایران