انجمن علمی دندانپزشکان اطفال ایران

انجمن علمی دندانپزشکان اطفال ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.