انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.