انجمن علمی دندانپزشکی اجتماعی ایران

انجمن علمی دندانپزشکی اجتماعی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.