انجمن علمی دندانپزشکی ایران

انجمن علمی دندانپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.