انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران

انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.