انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران