انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن علمی رادیولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی رادیولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی رادیولوژی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی رادیولوژی ایران