انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران