انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.