انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.