انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.