انجمن علمی روماتولوژی ایران

انجمن علمی روماتولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی روماتولوژی ایران