انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران

انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.