انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران

انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.