انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران

انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران