انجمن علمی سرطان زنان ایران

انجمن علمی سرطان زنان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی سرطان زنان ایران