انجمن علمی سلامت خانواده ایران

انجمن علمی سلامت خانواده ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.