انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.