ادبیات تطبیقی ایران

ادبیات تطبیقی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.