انجمن علمی طب اورژانس ایران

انجمن علمی طب اورژانس ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی طب اورژانس ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران