انجمن علمی طب سوزنی ایران

انجمن علمی طب سوزنی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.