انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران